Sacensību noteikumi kastingā.CIPS un ICF atbalstīta 1997. g. versija. (Saīsināts variants)
 
Atbilstoši starptautiskiem noteikumiem kastings aptver 9 disciplīnas. Latvijā regulāri tiek kultivētas piecas disciplīnas: Nr. 1. Metieni mērķī ar mušiņmakšķeri ( Mušiņa Mērķis);
Nr. 2. Vienrocīgā tālmešana ar mušiņmakšķeri (Mušiņas Tālums);
Nr. 3. 7,5 g svariņa metieni Ārenberga mērķī ar spiningu (Ārenbergs mērķis); 
Nr. 4. 7,5 g svariņa metieni Skiša mērķī ar spiningu (Skiša mērķis);
Nr. 5. 7,5 g svariņa tālmešana ar spiningu (Tālums 7,5 g).

Starptautiskajās sacensībās, tai skaitā arī pasaules meistarsacīkstēs, komandas sniegumu parasti vērtē tikai šajās piecās disciplīnās, kuras veido obligāto pieccīņu. Disciplīnu numuri norāda sacensību secību. Individuālās sacensības papildus notiek arī mušiņas divrocīgajā tālmešanā, 18 g svariņa divrocīgajā tālmešanā, 18 g svariņa mērķī mešanā ar multispoli un 18 g svariņa divrocīgā tālmešanā ar multispoli un attiecīgi daudzcīņās.

SACENSĪBU NOTEIKUMI ATSEVIŠĶĀS DISCIPLĪNĀS
(Inventārs, sektors, mērķis, metieni un vērtēšana)

Disciplīna Nr.1. Mušiņa Mērķis.
Jebkurš līdz 3 m garš mušiņmakšķeres kāts ar parastu vadgredzenu izvietojumu. Standarta vai pašdarināta mušiņmakšķeres spole ar auklu. Spolei jābūt piestiprinātai pie kāta, bet mušiņauklai pie spoles. Jebkura mušiņaukla. Auklas ar metāla iestrādājumiem lietot nedrīkst. Minimālais garums 13,5 m. Pagarinošā aukla - pēc izvēles. Pavadiņas minimālais garums 1,80 m. Mākslīgā sacensību mušiņa baltā, sarkanā vai dzeltenā krāsā. Mušiņas diametrs 16-20 mm. Mušiņas parasti izsniedz sacensību rīkotāji. Dalībnieki tās pārveidot nedrīkst. Mušiņu skaits nav ierobežots ( ja norauj). Podesta platums 1,20 m, garums 1,50 m, augstums 0,50 m. Mērķis sastāv no pieciem ar ūdeni piepildītiem melniem, ziliem, zaļiem vai brūniem plastmasas vai metāla kausiem, kuru diametrs 0,60 m un malas augstums 3 cm. Kauss Nr.1, skaitot no kreisās puses, novietots tā, lai kausa centrs būtu 8 m attālumā no podesta priekšējās augšējās malas viduspunkta, bet kauss Nr. 5 - 13 m attālumā. Kausi Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 atrodas uz taisnes starp kausiem Nr. 1 un Nr. 5. Attālums starp kausu centriem - 1,80 m. Podests atrodas pretī kausam Nr. 3. Tā sauktie sausie metieni . Dalībnieks nostājas uz starta, mušiņa rokā, aukla uztīta uz spoles, neuztīta tikai daļa, ne garāka par kātu (neieskaitot pavadiņu). Dalībnieks izdara 10 metienus šādā kausu secībā: 3-1-4-2-5-3-1-4-2-5. Pēc katra metiena mērķī jāizdara vismaz viens tā sauktais tukšais metiens. Auklas pagarināšana vai saīsināšana atļauta tikai vēzienu laikā. Tā sauktie slapjie metieni. Pēc sauso metienu sērijas beigšanas dalībnieks ievelk auklu līdz kausam Nr. 1 un uzsāk slapjos metienus. Dalībniekam ir jāizdara 10 slapjie metieni šādā kausu secībā: 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5, izdarot pa katru kausu vienu metienu. Slapjo meteinu sērijas laikā tukšie metieni nav atļauti. Izdarot metienus, dalībniekam vismaz ar vienu kāju jāatrodas pie podesta priekšējās malas. Vērtējums - par katru trāpījumu 5 punkti. Maksimālais punktu saits 100. Vingrinājumam tiek dots laiks - 5 min. 30 sekundes.

Disciplīna Nr. 2. Mušiņa Tālums (vienrocīgā tālmešana).
Prasības kātam, spolei un auklai ir līdzīgas kā disciplīnā Nr. 1 , taču mušiņauklu ir atļauts pielietot arī saliktu no vairākiem gabaliem. Auklas minimālais garums: vīriešiem un jauniešiem - 15,0 m,maksimālais svars 38 g; sievietēm un meitenēm - 13,50 m, maksimālais svars- 34 grami (pielaide + 0,20 g). Mušiņas un podests kā disciplīnā Nr. 1. Sektoru veido no podestu priekšējās malas viduspunkta vilktas divas līnijas, kuras 100 m attālumā atrodas 50 m viena no otras. Attālums tiek mērīts līdz podesta priekšējās malas viduspunktam. Metienu izpildei tiek dotas 6 minūtes. Daudzcīņas vērtējumā ieskaita divus tālākos metienus, par katru metru skaitot 1 punktu. Disciplīnā uzvarētāju nosaka pēc tālākā metiena. Dalībnieks mušiņauklu drīkst sagatavot, to izvelkot un novietojot blakus mešanas sektoram, laikā, kad iepriekšējais dalībnieks izpilda metienus.

Disciplīna Nr. 3. Ārenberga mērķis.
Vienrocīgais spinings, tā minimālais garums 1,37 m, maksimālais - 2,50 m, ar vismaz 3 vadriņķiem un vienu gala riņķi. Vadriņķu maksmālais iekšējais diametrs 50 mm, gala riņķa - 10 mm. Roktura garums nedrīkst pārsniegt ¼ no kāta kopgaruma. Bezinerces spole ar praktiskajā makšķerēšanā izmantojamu kaseti. Jebkura aukla ar vienādu diametru visā garumā. 7,5 ± 0,15 g smags pilienveida plastmasas svariņš. Tā garums nedrīkst pārsniegt 6,5 cm, maksimālais diametrs - 2 cm, krāsa - balta. Mērķis izgatavots no zaļa audekla, uz kura uzzīmēti balti koncentriski apļi ar ārējo diametru attiecīgi 0,75 m; 1,35 m; 1,95 m; 2,55 m un 3,15 m. Apļu līniju platums līdz 2 cm. Centrā novietota līdz 10 mm bieza, melna ripa 0,75 m diametrā. Piecas starta vietas izvietotas ceturtdaļlokā (900) ap mērķi tā, lai starta vietas Nr. 1 un Nr. 5 atrastos uz perpendikulāro viduslīniju pagarinājumiem, bet pārējās trīs - Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4 -proporcionāli starp tiem. Sektors orientēts tā, lai starta vietā Nr. 3 vēja virziens sakristu ar metiena virzienu. Starta vietas ir iezīmētas ar 1 m garu un ne vairāk 10 cm augstu baltu starta dēli. No katras starta vietas dalībnieks vienrocīgi izpilda divus metienus pēc kārtas. No starta vietas Nr. 1, kas atrodas 10 m attālumā no mērķa, jāizpilda svārsta metiens, no vietas Nr. 2 - 12 m attālumā - metiens no labās puses, no vietas Nr. 3 - 18 m attālumā - metiens pār galvu, no vietas Nr. 4 - 14 m attālumā - metiens no kreisās puses un no starta vietas Nr. 5 - 16 m attālumā - izvēles metiens. Attālumus mērī no mērķa centra līdz starta dēļa viduspunktam. Metienu izpildes laiks - 5 min. Trāpījumus vērtē attiecīgi ar 10, 8, 6, 4 un 2 punktiem. Maksimālais punktu skaits - 100. Svārsta metiens skaitās pareizi izpildīts, ja svārsta garums ir vismaz 50 cm un svariņš izmetiena brīdī atrodas zemāk par kātu. Metieni no labās un kreisās puses skaitās pareizi izpildīti, ja svariņš izmetiena brīdī atrodas pa labi vai attiecīgi pa kreisi no ass, kura savieno starta vietas centru ar mērķa centru, pie tam svariņam jāatrodas vismaz 1 metru no šīs ass. Maksimālais svārsta garums ir 40 cm. Kāta spice nedrīkst pacelties augstāk par horizontālo līmeni. Metiens pār galvu skaitās pareizi izpildīts, ja metiena brīdī kāta gals atrodas augstāk par sportista galvu un tiek vadīts virs horizontālā līmeņa. Sportista ķermeņa stāvoklis netiek ierobežots.

Disciplīna Nr. 4. Skiša mērķis
Inventārs tāds pats kā disciplīnā Nr. 3. Mērķis sastāv no 5 (līdz 10 mm biezām) dzeltenām ripām 0,76 m diametrā. Starta vietas atrodas uz vienas līnijas, attālums starp dēļu viduspunktiem 1,5 m. Starta dēļi - kā disciplīnā Nr. 3. Mērķu ripas novietotas uz perpendikuliem pret starta dēļu viduspunktiem. Skaitot no kreisās puses, tuvākais mērķis atrodas 10 m attālumā, tālākais 18 m attālumā, mērot līdz ripas centram. Pārējās ripas novietotas uz līnijas, kas savieno tuvākās un tālākās ripas centrus. Mērķa ripu tuvākās malas paceltas 5 cm, bet tālākās 17 cm virs sektora virsmas (mērot no ripas augšmalas). Dalībniekam jāizpilda vienrocīgi divas metienu sērijas, katrā no tām, sākot ar starta vietas Nr. 1 un beidzot ar starta vietu Nr. 5, jāizpilda 2 metieni pa pretī stāvošo mērķa ripu. Metienu tehnika ir brīva. Nav atļauti katapultas metieni. Izpildes laiks - 8 min. Katru trāpījumu vērtē ar 5 punktiem. Maksimālais iegūstamais punktu skaits - 100.

Disciplīna nr. 5. Tālums 7,5g.
Noteikumi par kātu, spoli un svariņu tādi paši kā disciplīnā Nr. 3. Drīkst izmantot auklu 0,18 mm diametrā vai resnāku ar vienādu diametru visā tās garumā. Pavadiņa aizliegta. Sektors kā disciplīnā Nr. 2 - 100 m attālumā no starta dēļa viduspunkta sektora platums ir 50 m. Starta dēļa garums 1,50 m, augstums 10 cm, krāsa balta. Aiz starta dēļa jābūt vismaz 5 m garai ieskrējiena vietai. (Papildus jāievēro kāta un svārsta garums). Dalībnieks izpilda 3 metienus, pa vienam katrā piegājienā. Metienu tehnika ir brīva. Pec starta signāla metiens ir jāizpilda 60 sekunžu laikā. Tiek novērtēts tālākais no trim metieniem. Par katru tāluma metru piešķir 1,5 punktus.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI SPININGA DISCIPLĪNĀS.

Ir atļauta jebkura metienu tehnika, izņemot katapultas un cetrbēdzes metienus, kurus raksturo šādi: par katapultas metienu uzskata metienu, kurš izpildīts, izmantojot tikai kāta lokanību, ja kātu "uzvelk", nostiepjot auklu; Par nepareizi izpildītiem tiek uzskatīti šādi metieni: a) ja dalībnieks svariņa lidojuma brīdī pārkāpis starta līniju vai tās pagarinājumu uz abām pusēm, vai arī ar roku pieskāries zemei aiz starta līnijas, vai arī ja metiena laikā vismaz ar vienu kāju neatrodas pretī starta vietas dēlim; b) ja dalībnieks sācis uztīt auklu vai pārkāpis starta līniju, pirms tiesnesis nav paziņojis, ka ir fiksēta svariņa nokrišanas vieta; c) visās disciplīnās vingrinājums jāsāk ne vēlāk kā 1 minūti pēc dalībnieka ierašanās sektorā un tiesneša paziņojuma, ka sektors ir brīvs. Tālmešanas disciplīnās dalībniekam metiens jāizpilda minūtes laikā. Ja tas netiek izdarīts dalībnieka vainas dēļ, mēģinājumu neieskaita; d) ja dalībnieks pārkāpis iezīmēto ieskrējiena vietu; e) ja svariņš skāris sektoru aiz starta līnijas vai tās pagarinājuma, arī tad, ja metiens nav izdarīts; f) ja dalībnieks izpildījis metienu ar neatvērtu lociņu; g) ja metiena brīdī lociņš aizkritis; h) ja svariņa lidojuma brīdī aukla pārtrūkusi; i) ja lietots sacensību noteikumiem neatbilstošs inventārs; j) ja metiena tehnika neatbilst noteikumiem. Ar nepareiziem metieniem sasniegtos rezultātus neieskaita. Inventāra bojājumi. Auklas atšķetināšanai dalībnieks drīkst pieaicināt palīgā tikai vienu personu. Ja bojāts inventārs vai atsevišķas tā sastāvdaļas, dalībnieks drīkst turpināt vingrinājumu ar citu, noteikumiem atbilstošu inventāru. Bojājums jādara zināms sektora vecākajam tiesnesim. Kāta vai spoles bojājumu novēršanai (izņemot gadījumu, ja nokrituši vadgredzeni vai aukla nokļuvusi zem kasetes) sportistam piešķir papildus 10 minūtes. Katrs dalībnieks personiski atbild par inventāra atbilstību noteikumiem. Paskaidrojumi par metieniem: a) visās tālmešanas disciplīnās attālumu nosaka līdz vietai, kur pēc metiena atrodas svariņš. Mērķī mešanā fiksē pirmo pieskārienu; ja svariņš skar apļa līniju, ieskaita atbilstošo augstāko punktu skaitu; b) tālmešanā tiesnesis fiksē labāko metienu; c) attāluma mērīšana katrā disciplīnā jāizdara, kad visi dalībnieki ir beiguši metienus. Ja grūti noteikt, kurš metiens tālāks, attālumus dalībniekam fiksē ar papildus atzīmēm; d) tālmešanā mērī katra sportista vistālāko metienu ar precizitāti līdz 1 cm no starta dēļa viduspunkta līdz guļošā svariņa attālākajam punktam; e) metienus, kuru izpildi traucējušas citas personas, drīkst atkārtot ar vecākā tiesneša atļauju; f) tiek iesaistīti visi metieni, kuros svariņš piezemējies vingrinājuma izpildei atvēlētajā laikā.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI MUŠIŅMAKŠĶERĒŠANAS DISCIPLĪNĀS

1. Mušiņmakšķeres metienus atbilstoši disciplīnai izpilda vai nu vienrocīgi, vai divrocīgi. Kātu nedrīkst piestiprināt pie rokas, nedrīkst pielietot citus palīglīdzekļus.
2. Par nepareizi izpildītiem tiek uzskatīti metieni: a) ja ar mušiņmakšķeri metienu neizdara atbilstoši noteikumiem; b) ja pēc auklas piezemēšanās atklājas, ka notrūkusi mušiņa vai pavadiņa. Ja pavadiņā metiena laikā izveidojušās cilpas vai mezgli un tā rezultātā pavadiņa kļuvusi īsāka par 1,80 m, metiens tiek ieskaitīts. c) ja inventārs vai tā sastāvdaļas neatbilst noteikumiem; d) ja disciplīnā Mušiņa Mērķis metiena izpildes laikā mušiņa pirms piezemēšanās skārusi ūdeni mērķa kausā; e) ja mušiņas tālmešanā mušiņa piezemējusies aiz sektora robežām; f) ja uz mušiņauklas ir atzīmes vai arī, izvelkot auklu no spoles, izdara garuma mērījumus pie mušiņmakšķeres kāta; g) ja disciplīnā Mušiņa Mērķis nolietotā mušiņauklas konusveida daļa ir apmainīta ar citu posmu, garāku par makšķerkātu. Auklu mainīt drīkst tikai ar tāda paša materiāla un tādas pašas krāsa posmu; h) ja disciplīnā Mušiņa Mērķis pirms starta signāla aukla izvilkta no spoles vairāk par kāta garumu. Visi rezultāti, kas sasniegti ar noteikumiem neatbilstošu inventāru, tiek anulēti. 
3. Inventāra bojājumi: a) notrūkušās pavadiņas vai mušinas piesiešanai dalībnieks drīkst pieaicināt vienu palīgu. Līdz tam sasniegtais rezultāts tiek ieskaitīts. Ja tiesnesis konstatē, ka mušiņai radušies defekti, to nekvalificē par norautu, aptur hronometru un ļauj piesiet dalībniekam jaunu mušiņu. Laiku sāk skaitīt, kad mušina ir piesieta; b) dalībniekam atļauts izmantot vienu palīgu arī samezglojumu atraisīšanai, kā arī mušiņauklas izvilkšanai tālmešanai. Tam patērēto laiku ieskaita dalībiekam piešķirtajā metienu izpildes laikā; c) citos inventāra bojājuma gadījumos noteikumi ir līdzīgi kā spininga disciplīnās.
 4. Rezultāta fiksēšana: a) mērķī mešanā fiksē mušiņas piezemēšanas vietu, tālmešanā - vietu, kur mušiņa guļ; b) metienus, kuru izpildi traucējušas citas personas, ar vecākā tiesneša atļauju drīkst atkārtot; c) gadījumā, ja, izpildot slapjo metienu, ir radušies traucējumi sliktas laukuma kvalitātes dēl, ar vecākā tiesneša atļauju tos drīkst atkārtot; d) laiku sāk skaitīt, kad sportists paziņo par savu gatavību startam un tiesnesis dod starta signālu : e) tiek ieskaitīti tikai tie metieni, kuros mušina piezemēta attiecīgajai disciplīnai piešķirtajā laikā.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1. Uzvarētāja noteikšana; a) par uzvarētāju atzīst dalībnieku, kurš attiecīgajā disciplīnā vai daudzcīņā sasniedzis augstāko rezultātu; b) ja vairākiem dalībniekiem vienāds rezultās, attiecīgajā disciplīnā nosaka pārcīņu. Tajā sasniegto rezultātu ņem vērā tikai godalgoto vietu noteikšanai; c) ja pārcīņā mērķī mešanas disciplīnās vairākiem dalībniekiem ir vienāds rezultāts, augstāku vietu piešķir dalībniekam, kas attiecīgo rezultātu sasniedzis īsākā laikā. Piezīme. Pēdējās pasaules mestarsacīkstēs Kalmārā 2000. gadā tika pārbaudīta jauna sistēma - ar finālsērijām. d) vienāda rezultāta gadījumā pārcīņā tālmešanas disciplīnās vietu nosaka pēc nākamā labākā rezultāta; e) starta kārtību pārcīņā nosaka ar izlozi; f) pārcīņā iegūtos rezultātus un patērēto laiku paziņo tikai pēc pārcīņas beigām; g) ja dalībnieks kādā no disciplīnām nav iekļāvies laikā normā, viņam ir tiesības pieprasīt, lai pirms hronometra pārslēgšanas uz nulles iedaļu tiesnesis uzrāda tā rādījumu. 
2. Pielaides auklām un svariņiem; - Mušiņas tālmešanā mušiņauklas svars nedrīkst pārsniegt noteikto svaru vairāk par 0,2 gramiem; - 7,5 g svariņiem - ± 0,15 grami; - disciplīnā Tālums 7,5 g auklai nav negatīvas pielaides.Back


Copyright: Jānis Stikuts.  Email: jst@fishing.lv