A.Likumi, kuri varētu interesēt visus, kuri makšķerē vai nodarbojas ar makšķerēšanas organizāciju

1. Zvejniecības likums ar grozījumiem.
2. Grozījumi Zvejniecības likumā 1997
3. Grozījumi Zvejniecības likumā 1997
4. Grozījumi Zvejniecības likumā 1998
5. Grozījumi Zvejniecības likumā 2000
6. Grozījumi Zvejniecības likumā 2001
7. Grozījumi Zvejniecības likumā 2003.
8. Grozījumi Zvejniecības likumā 2004.
9. Grozījumi Civillikumā( publisko un citu ūdeņu saraksts)
10. Gaujas nacionālā parka likums
11.Ūdens apsaimniekošanas likums 2002.

B.Makšķerēšanas noteikumi

1. Grozījumi Makšķerēšanas noteikumos 2013.
2. Makšķerēšanas noteikumi 2011. Aktuālā redakcija
3. Makšķerēšanas noteikumi 2010. MK noteikumi Nr.1498
4. Правила любительского рыболовства 2010
5. Regulations On Angling 2010
6. Regulations On Angling 2010
7. Makšķerēšanas noteikumi 2006. Noteikumu oficiālais variants
8. Makšķerēšanas noteikumi 2004., konsolidētais variants
9. Par zemūdens medībām Latvijas ūdeņos
10. Licencētās vēžošanas vietas

C. Licencētās makšķerēšanas vietas (informācija)

1. Zemkopības ministrijā saskaņoto licencētās makšķerēšanas nolikumu saraksts 2012
2. Licencētās makšķerēšanas vietas un noteikumi 2011

D.Citi normatīvie akti un normas

1a. Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos. Pieņemti 2007.gada 2.maijā.
1. MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.466 "Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus".
2. Grozījumi makšķerēšanas noteikumos 29.04.2003. (prot. Nr.23, 50.§)
3. Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.433 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 12.10.2004. (par izmaiņām 2005.gada MK cenās)
4. Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 02.11.2004.
5. Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 2005.gada konsolidētais variants.
6. Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumos Nr.67 “Makšķerēšanas noteikumi” 02.11.2004.
7. Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība
8. Noteikumi par rūpniecisko zveju Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos 02.01.2001.
9. Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību12.12.2000
10. Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 17.marta noteikumos Nr.89 "Noteikumi par higiēnas prasībām zvejas produktu ražošanai un piedāvājumam tirgū" 22.06.1999.
11. Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos 15.12.1998
12. Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība 14.10.2003.
13. Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība Latvijas Republikas ūdeņos 15.09.1998
14. Noteikumi par higiēnas prasībām zvejas produktu ražošanai un piedāvājumam tirgū 17.03.1998
15. VVI dokuments REKOMENDĀCIJAS PAR ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMA PIEMĒROŠANU ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETVEDĪBĀ.
16. 08.12.1995. VARAM rīkojums Nr. 122 "Par ezeru apsaimniekošanas un ūdenskrātuvju ekspluatācijas kontroles metodiskajām rekomendācijām."
17. VVI dokuments. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANAS KONTROLES KĀRTĪBA MAZO HIDROELEKTROSTACIJU PROJEKTĒŠANĀ, BŪVDARBOS UN EKSPLUATĀCIJĀ. R.2003.g.
18. MK noteikumi Nr. 27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus." (15.01.2002)
19. VZP dokuments. Jaunumi licencētās makšķerēšanas kārtībā.
20. Zemkopības ministrijas 2002.gada 15.janvāra rīkojums Nr.7"Par zvejniecības un akvakultūras uzņēmējdarbības licencēšanu."
21. Zivju fonds (apskats)
22. Dabas liegumu izmantošanas un aizsardzības noteikumi
          Babītes ez. indiv. izmantošanas noteikumi 2011.
          Pededzes lejastece
          Liepājas ezera dabas liegums.
          Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
23.Gaujas nacionālā parka individuālie...
24.Engures ezera dabas parka padomes nolikums
25.Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
26.Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā 2001.-2003.gadā.
27.Licencētās makšķerēšanas nolikums Rāznas ezerā.
28.Saist. noteik par licencēto makšķerēšanuLiepājas pilsētas ezerā 2006 un 2008
29.Saist. noteik par licencēto makšķerēšanuLiepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā 2010
30.Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi un CSDD lapa, kurā var atrast informāciju, kas jāzin laivu īpašniekiem.

E. Lasītāju jautājumi, priekšlikumi un domas par šīs sadaļas tēmu (arhīvs).

1. Vēstule par priekšlikumiem, saistītiem ar izmaiņām MN.
2. Latvijas Makšķernieku Asociācijas (LMA) piedāvātais jaunais makšķerēšanas noteikumu projekts.
3. Jura Beikmaņa domas par LMA projektu
4. J.Stikuta domas par MN
5. Dažādas vēstules par MN
6. Diskusija par zvejniecības tēmu 7.Saeimas rudens sesijas septītā sēdē

D. Citās valstīs

1. Igaunijas Zvejniecības likums