Par darba grupai piedāvāto pantu, kurš nosaka rudens liegumu lašu zivju nārsta upēs

Printēt

J. Birzaks LZRA
23.01.2009.

Komentāri 31. pantam, kurā darba grupai tiek piedāvāta jauna aizliegto upju saraksta versija.
31. No 1.oktobra līdz 30.novembrim aizliegta jebkāda makšķerēšana turpmākos apakšpunktos uzskaitītās lašu dabiskā nārsta upēs un to pietekās, tai skaitā upēs, kuras tieši ietek Baltijas jūrā vai Rīgas jūras līcī, vai to norādītajos posmos:
31.1.Gaujas baseinā:
31.1.1. Amatā no grīvas līdz lielceļa tiltam pie Skujenes(Pietiek līdz aizsprostam Kārļos);
31.1.2. Braslā no grīvas līdz ūdenskrātuves aizsprostam;
31.1.3. Lojā, Lenčupē, Krāčupē, Vizlā, Palsā, Šepkā, Rauzā, Vaidavā un Tirzā – visā garumā (Tirza, Palsa un Vaidava ir antropogeni pārveidotas, ceļotājzivīm ceļi augšup ir aizsprostoti, pietiekoši daudz citu zivju - līdakas, sapali, alatas, asari,kiras ir nozīmīgas vietējiem makšķerniekiem);
31.1.4. Raunā no grīvas līdz dzirnavu aizsprostam;
31.1.5. Raunī no ietekas Raunā līdz Pleskavas šosejas tiltam;
31.1.6. Vaivē no ietekas Raunā līdz dzirnavu aizsprostam;
31.1.7. Līgatnē – no grīvas līdz slūžām pie „Anfabrikas” klintīm;
31.1.8. Strīķupē – visā garumā. 31.2. Ventas baseinā:
31.2.1. Abavā – no grīvas līdz Kandavas pilsētas robežai;
31.2.2. Abavas pietekās, izņemot Vēdzeli – visā garumā ( Lielākās Abavas pietekas Imula un Amula nevar uzskatīt par foreļupēm.);
31.2.3. Losē, Kojā, Lētižā, Šķērvelē, Dzeldā, Edā, Vārmē, Šķēdē, Sprinčupē, Riežupē – visā garumā (Sprinčupi ierosinu nelikt, jo uz upes liels privāts uzpludinājums, kāda jēga saimniekam aizliegt. Losī?- ierosinu nelikt, jo robežupe - leiši makšķerēs - mēs ne? Kur jēga?, Riežupē- ierosinu nelikt, jo lašveidīgo atražošanas posms mazs, augštece regulēta, zivju dīķi...),;
31.2.4. Ciecerē – no grīvas līdz Pakuļu HES aizsprostam;
31.2.5. Zaņā – no grīvas līdz Zaņas dzirnavu HES aizsprostam.(Ciecerē un Zaņā ierosinu nelikt. Saskaņā ar monitoringa datiem šajās upēs ir ūdens kvalitātes problēmas. Zaņā lašveidīgās nav konstatētas, Ciecerē ļoti mazā skaitā).
31.3. Salacas baseinā:
31.3.1. Svētupē, Jaunupē, Korģē, Noriņā, Melnupē, Glāžupē, Iģē, Piģelē, Ramatā, Ķirelē – visā garumā (Svētupē no grīvas līdz tiltam pie Krūzmaņu mājām (tilts uz ceļa, kas iet uz kūdras purvu, grūti nosaukt). Augstāk par šo vietu Svētupē dominē ezera zivis (Dūņezera ietekme),upe pārveidota. Svētupe jāpārceļ uz citu apakšpantu, jo netiek skaitīta pie Salacas baseina. Pārējās Salacas pietekas ierosinu nelikt, jo maznozīmīgas gan foreles,gan ceļotājzivju atražošanai),
31.4. Sakā – visā garumā, ( ierosinu nelikt vispār, jo šajā upē lašveidīgās uzturas tikai migrējot, upe īsa 6 km, koncentrēšanās vietu - krāces, pārkrites nav.
31.5. Užavas baseinā:
31.5.1. Užavā no grīvas līdz Jūrkalnes – Alsungas ceļam;
31.5.2. Kauliņā – visā garumā.
31.6. Irbes baseinā:
31.6.1. Irbē – visā garumā;
31.6.2. Ostupē, Pācē, Lonastē, Raķupē – visā garumā,
31.7. Pēterupē – visā garumā,
31.8. Vitrupē – visā garumā,
31.9. Pilsupē, Melnsilupē, Lāčupē, Inčupē, Ķīšupē, Zaķupē, Liepupē – visā garumā (Liepupē nelikt, jo ir uzpludinājums dīķi, kāpēc liegt saimniekam viņu izmantot. Saimnieks dīķī laiž arī strauta foreles.),
31.10. Rojā no grīvas līdz Lubes dzirnavām,
31.11. Rīvā no grīvas līdz Rīvas ciemam,
31.12. Aģē no grīvas līdz Aģes HES aizsprostam.

31'. No 1.oktobra līdz 30.novembrim aizliegta makšķerēšana, izmantojot mākslīgo ēsmu, kā arī izmantojot ēsmai dzīvas zivis (savdabīgs pants ar samākslotu mērķi, kuru vajadzētu pārstrādāt- kāpēc gan rudenī aizliegt makšķerēt ar mākslīgo mušiņu, piemēram Ventā, bet atļaut ar tārpu?):
31′.1. Gaujas baseinā:
31′.1.1. Gaujā no grīvas līdz šosejas tiltam Strenčos;
31′.1.2. Tirzā, Vilaunē, Azandā – visā garumā,
31′.2. Ventā no grīvas līdz Latvijas – Lietuvas robežai,
31′.3. Aiviekstes baseinā:
31′.3.1. Pededzē no Latvijas – Krievijas robežas līdz Litenei;
31′.3.2. Akaviņā, Virguļicā, Alūksnītē, Ievadnē, paparzē, Aronā, Bērzaunē, Kujā, Vesetā un Talejā – visā garumā,(ierosinu nelikt, jo Arona, Veseta, Kuja pārsvarā ir bagātas ar dažādām zivīm, kuras veido vietējo makšķerēšanas bāzi. Foreļu nārsta vietas galvenokārt pietekās vai atsevišķos īsos posmos)
31′.4. Ogres baseinā:
31′.4.1. Ogrē no šosejas tilta pie Meņģeles līdz „Emmas” dzirnavām;(ierosinu nelikt, jo Ogres baseinā tiks veidota licencētā makšķerēšana, tad arī nolikumā noteiks ko un kā.)
31′.4.2. Naružā, Sumuldā, Taukātnē, Līčupē, Vedzē – visā garumā.
31′.5. Otaņķē, Ruņā, Durbē,(Durbē - ierosinu neiekļaut, monitoringā lašveidīgās zivis konstatētas tikai augštecē pie Cīravas, upē daudz makšķerējamu zivju, sevišķi līdakas) Tebrā, Vārtājā, Virgā, Mazajā Juglā, Mergupē – visā garumā, (M. Juglā un Mergupē ierosinu nelikt, jo tiks veidota licencētā makšķerēšana, tad arī nolikumā noteiks ko un kā. Mazajā Juglā no makšķerējamām sugām - līdaka, asaris, vēdzele, rauda, vimba u.c., liegums nav nepieciešams. Ne Lielo, ne Mazo Juglu nav nozīmes likt 31.2.- pa kādam taimiņam jau ir, bet mazā skaitā. Abās upēs zivaudzētavas regulāri ielaiž mazuļus, dabiskais nārsts minimāls.)
31′.6. Alokstē no grīvas līdz ūdenskrātuves aizsprostam,
31′.7. Bārtā no grīvas līdz Latvijas – Lietuvas robežai.

 

 Papildus būtu jāatrisina jautājums par uzpludinājumiem uz visām minētajām upēm, kuriem nav nekāda sakara ar foreļu nārsta aizsardzību. Varam arī nedefinēt šīs upes un ūdenskrātuves robežas. Problēma arī tā, ka mēs visas nezinām, šeit uzskaitītās, tikai tās, kurās veikti kādi novērojami, taču visas nevaram nosaukt, jo reģistra Latvijā nav.
Nav uzskaitītas Lielupes baseina upes. Nav konsekvences sīko pieteku uzskaitījumā, pārsvarā uzskaitītas tikai pietekas trijos reģionos - Pededze, Saldus rajons un Ogres Līčupes rajons. Ironiski - ja šādi gribam cīnīties pret maluzvejniekiem, kas apstaigā nārsta vietas ar makšķeri rokā, tad būtu jāuzskaita katrs strautiņš, kurā nārsta vietu ir vairāk kā galvenajā upē. Tas ir nereāli. Pie tam nez vai lietderīgi, ja noteikumos tiks uzskaitīti visi strauti, kuri nav iekļauti šajā sarakstā.


Secinājumi.


Uzskatu pašreizajos MN esošā upju saraksta paplašināšanu par nelietderīgu, jo divu mēnešu makšķerēšanas liegums mazajās upēs pēc būtības nav uzskatāms par efektīvu lašveidīgo zivju mazuļu piezvejas vai nārsta aizsardzības pasākumu sekojošu iemeslu dēļ:
1.prasa papildus resursus šī pasākuma kontrolei,
2.ieguldījums foreles un taimiņa nārsta populāciju aizsardzībā bez papildus kontroles resursu piesaistes būs maznozīmīgs vai pat negatīvs. Liegums samazina iespēju maluzvejniekam slēpties aiz makšķernieka, taču tas, ka pie upēm nav arī likumpaklausīgu makšķernieku, būtiski vājina esošo kontroli un paplašina iespējas tiem maluzvejniekiem, kas maskējas par sēņotājiem, medniekiem, pastaigu mīļotājiem utt... Attiecīgi, ieguvumi mazāki par zaudējumiem;
3.sašaurina makšķerēšanas iespējas lauku rajonos, tai skaitā būtiski ierobežo alatu makšķerēšanas iespējas laikā, kurš skaitās interesantākais alatu sportiskai makšķerēšanai,

 

Attiecīgi, piedāvāju apspriešanai atjaunināta 31. panta versiju (bez būtiskiem papildinājumiem, nepieciešami daži precizējumi):

31. No 1.oktobra līdz 30.novembrim aizliegta

31.1. jebkura veida makšķerēšana
31.1.1.Daugavas baseinā
31.1.1.1.Ogres baseina upēs Līčupē, Naružā, Sumuldā, Taukātnē, Vedzē ???
31.1.1.2.Pededzes baseina upēs Akaviņā, Alūksnītē,Virgulicā, Aronā (???) un tās baseina upēs Bērzaunē un Talejā, Ievednē, Kujā augšpus tilta uz Cesvaines- Gulbenes autoceļa, Vesetā līdz tiltam pār ceļu.... Vietalvā (augšpusē??),
31.1.2.Gaujas baseinā
31.1.1.1.Amatā no grīvas līdz aizsprostam Kārļos
31.1.1.2.Amatas baseina upē Kumadā no grīvas līdz Pleskavas šosejai (E2);
31.1.1.3.Braslā no grīvas līdz Braslas HES aizsprostam;
31.1.1.4.Līgatnē no grīvas līdz aizsprostam pie „Anfabrikas” klintīm;
31.1.1.4.Raunā no grīvas līdz dzirnavu aizsprostam Raunā (jānoskaidro vieta un nosaukums - Raunas ciemā);
31.1.1.5.Raunas baseina upēs Raunī no grīvas līdz Pleskavas šosejai un Vaivē no grīvas līdz Vaives dzirnavu aizsprostam;
31.1.1.6.Lenčupē, Lojā no grīvas līdz Katrīndzirnavu HES aizsprostam, Strīķupē, , Tirzā (???.) un tās baseina upēs Vilaunē un Azandā, Vaidavā ??? Vecpalsā un tās baseina upēs Rauzā un Šepkā, Vizlā līdz Vizlas HES aizsprostam; ???
31.1.3..Irbes baseinā
31.1.3.1.Ostupē un Raķupē
31.1.4.Salacas baseinā
31.1.4.1.Iģē, Jaunupē, Korģē
31.1.5.Ventas baseinā
31.1.5.1.Abavas baseina upēs Mellupītē, Valgalē līdz Valgales ciemam, Virbupē (Kāronē)- kurš ir oficiālais nosaukums?;
31.1.5.2.Edā, Kojā, Lētižā, Šķēdē, Šķērvelē un tās baseina upē Dzeldā,
31.1.6.Baltijas jūras un Rīgas jūras līča mazajās upēs
31.1.6.1.Aģē līdz Aģes HES aizsprostam, Inčupē, Ķīšupē, Liepupē līdz Tallinas šosejai, Lāčupē, Melnsilupē, Pēterupē, Pilsupē, Zaķupē.

31.2. makšķerēšana, izmantojot mākslīgo ēsmu  ???
31.2.1.Gaujā līdz šosejas tiltam Strenčos;
31.2.2.Irbē;
31.2.3.Rīvā līdz tiltam Rīvas ciemā;
31.2.4.Rojā līdz Lubes dzirnavu aizsprostam;
31.2.5.Sakas baseina upē Tebrā līdz aizsprostam Aizputē;
31.2.6.Svētupē līdz tiltam pie Krūzmaņu mājām (grūti nosaucama vieta, ir tilts, uz ceļa, kas iet uz kūdras purvu, varbūt Salacgrīvas makšķernieki var pateikt kā šo vietu nosaukt)
31.2.7.Užavā līdz tiltam Tērandē;
31.2.8.Ventā no tilta pie Zlēkām līdz Latvijas- Lietuvas robežai un Abavā līdz Abavas rumbai;
31.2.9.Vitrupē līdz tiltam Ķirbižos.