LR 2011. gada čempionāts makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri.

Printēt

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis:
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 3 posmos, pa 2 kārtām katrā posmā:

1. posms 13.-15. 05. 2011. Venta, organizētājs - SIA SALMO
2. posms 10.-12. 06. 2011. ? ? ? , organizētājs - B LMSK
3. posms 16.-18. 09. 2011. Daugava, organizētājs - B MC Carp collection

Sacensību dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties, treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00 vienu dienu pirms sacensību sākuma. Sacensību dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā.

Pirmais posms. Organizētājs – SIA Salmo.

Sacensībās tiek lietotas visu veidu pludiņmakšķeres,
lomā ieskaitītas tiek visu sugu zivis.

Pirmā posma 1. kārta notiek Ventas upē.
Dalībnieku pulcēšanās un treniņu sektoru izloze - 13.05.2011. no 10.00;
Dalībnieku reģistrācija 14.05. no 9.30;
Sacensību atklāšana un izloze – 10.30;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 13.50;
Iebarošanas signāls – 13.50;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 18.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Pirmā posma 2. kārta notiek Ventas upē.15.05.2011.
Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:50;
Iebarošanas signāls – 11.50;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 16:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 16.00 – 17.30;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.30

Otrs posms. Organizētājs - LMSK

Otrā posma sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā mēnesi pirms sacensībām
Sacensībās atļauts makšķerēt tikai ar mačmakšķeri (match) un vaglera tipa pludiņiem,
lomos netiek ieskaitītas auslejas un stagari.

Dalībnieku pulcēšanās , treniņu sektoru izloze 10.06.2011. no 10.00;
Dalībnieku reģistrācija – 11.06.2011 – no 9.30;
Sacensību izloze un atklāšana – 12.06.2011. 10.30;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 13.50;
Iebarošanas signāls – 13.50;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 18.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Otrā posma 2. kārta notiek turpat 12.06.2011.
Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:50;
Iebarošanas signāls – 11.50;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 16:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 16.00 – 17.30;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.30;

Trešais posms. Organizētājs – MC Carp collection

Daugava, Lucavsala
Sacensībās tiek lietotas visu veidu pludiņmakšķeres, lomos netiek ieskaitītas auslejas un stagari.

Sacensībās tiek lietotas visu veidu pludiņmakšķeres, lomos netiek ieskaitītas auslejas un stagari Dalībnieku pulcēšanās, treniņu sektoru izloze 16.09.2011. no 10.00;
Dalībnieku reģistrācija – 17.09.2011 – no 9.30;
Sacensību izloze un atklāšana – 17.09.2011. - 10.30;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 13.50;
Iebarošanas signāls – 13.50;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 18.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Trešā posma 2. kārta notiek 18.09.2011. turpat.
Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:50;
Iebarošanas signāls – 11.50;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 16:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 16.00 – 17.30;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.30;

3. Sacensību dalībnieki.

Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar pludiņu ir atklātas sacensības, kurās, iepriekš savlaicīgi piesakoties, drīkst piedalīties neierobežots skaits jebkuras citas valsts komandu un individuālo dalībnieku (dalībnieku skaita ierobežojumi iespējami tikai tad, ja ūdenstilpnes krasts neļauj izvietot lielāku skaitu dalībnieku). Pieteikšanās uz čempionātu vai uz kādu no atsevišķām sacensību kārtām pa mob. telefonu 29224086 vai pa e-pastu normunds@salmo.lv Sacensībās piedalās komandas 5 dalībnieku sastāvā, kā arī individuālie dalībnieki.

Jebkuram sportistam makšķerēšanas sporta popularizācijas nolūkos ir atļauts startēt arī individuāli, bez komandas. Dalībnieks, kurš čempionātu uzsācis kā individuāli startējošais, jebkurā no sacensību posmiem drīkst pievienoties komandai, turpretī komandā startējošs sportists, sezonas laikā, nedrīkst startēt individuāli vai citas komandas sastāvā.
Komandas maksā sacensību dalības maksu 150 Ls par visiem trim posmiem kopā, jeb 50 latus par katru sacensību posmu atsevišķi, individuālie sacensību dalībnieki maksā dalības maksu 15 latus par katru sacensību posmu atsevišķi. Dalības maksu var iemaksāt skaidrā naudā vai bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka.
Komandas un individuālie dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību kārtējā posma pie attiecīgā posma organizētāja. Komandas un individuālie dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. Komandām, pilnā sastāvā, un individuālajiem dalībniekiem jāpiedalās obligātajā treniņā dienu pirms sacensību sākuma. Komandas, kuras ir pieteikušās, bet neierodas uz startu, tiek sodītas ar soda naudu 20 Ls apmērā par katru izlaisto posmu vai kārtu, individuālie dalībnieki, par neierašanos uz obligāto treniņu, tiek sodīti ar naudas sodu 10 latu apmērā un netiek pielaisti pie sacensību nākošās kārtās.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc CIPS makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.

2011. gada vasaras sezonā ir ieviestas dažas būtiskas izmaiņas,
* pirms starta iebarošanas laiks no 5 minūtēm tiek pagarināts uz 10 minūtēm,
* iebarojamās barības daudzums no 17 litriem tiek palielināts uz 20 litriem,
* makšķerēšanas laiks no 3 stundām tiek pagarināts līdz 4 stundām.
Zivju uzglabājamā tīkliņa minimālais garums vismaz 3 metri, dzīvā ēsma tiesnešiem jāuzrāda CIPS noteiktos mērtraukos, šo un citu sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sportists saņem brīdinājumu, sakrājot 2 brīdinājumus vienas sezonas laikā tiek anulēts sportista pēdējā posma pēdējās dienas rezultāts.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Par Latvijas čempionu komandu vērtējumā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri kļūst komanda, kas triju posmu kopvērtējumā ieguvusi mazāko dalībnieku vietu summu.
Vienādas vietu summas gadījumā uzvar komanda, kuras kopējais loms 3 posmos ir lielāks. Vienāda loma svara gadījumā uzvar komanda, kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā.
Individuālajā vērtējumā par Latvijas čempionu kļūst sportists, kurš trīs posmu kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā uzvar sportists, kam lielāks loms trīs posmu kopvērtējumā.

6. Apbalvošana.
Sacensību uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu, un medaļām.
Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļām.
Individuālajā vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
Katrā posmā individuālie uzvarētāji tiek apbalvoti ar posma rīkotāju piemiņas balvām. .

LMSF valde