LMSF

 

LR 2006. gada čempionāts spiningošanā.
NOLIKUMS

 

1. Sacensību mērķis:
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2006. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2006. gadā trijās kārtās atklāta ūdens sezonā.
1.kārta 10.06.2006. Lobes ezerā. Organizētājs – SIA Normark Latvia
2.kārta 22.07.2006. Engures ezerā. Organizētājs – Mērsraga MK.
3.Kārta 08.10.2006. Babītes ezerā. Organizētājs - RMMB.

Galvenais tiesnesis – Jānis Stikuts

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuras sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā.
Komandu un atsevišķo ekipāžu sastāvi, tai skaitā viens rezervists katrai ekipāžai jāpiesaka pirms pirmās kārtas (visu triju kārtu laikā atļauts ar rezervistu aizvietot tikai vienu no ekipāžas dalībniekiem, ekipāža drīkst startēt arī, ja viens dalībnieks nav ieradies). Komandām un laivu ekipāžām, piesakoties katrā kārtā, jāiemaksā dalības naudu, izejot no aprēķina 10 Ls par katras ekipāžas startu vienā kārtā. Dalības maksa par līdzdalību visos posmos ir 60 Ls. To var iemaksāt arī bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, SEB Latvijas Unibanka.
Komandas un ekipāžas, kuras pārstāv klubus (2 komandas no katra kluba), kuri ir nomaksājušas biedra naudu LMSF par 2006. gadu, dalības naudu maksā 50% apjomā.
Klubu komandās drīkst startēt tikai attiecīgo klubu biedri.
Sacensībās tiek pielaistas tikai komandas un ekipāžas, kuras ir iepriekš pieteikušās. Gadījumos, kad dalībnieku skaits pārsniedz noteikto laivu limitu, priekšroka ir LMSF biedriem un tiem, kuri startējuši iepriekšējās kārtās, taču tikai, ja dalībnieki tiek pieteikti vismaz trīs dienas pirms sacensību sākuma. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu: 9-517507, vai e-pasta adresi jst@fishing.lv saskaņojot dalības maksas apmaksu.
Vārdiskie pieteikumi jānosūta LMSF pa e-pastu vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai sacensību vietā iepriekšējā dienā līdz organizētāja noteiktajam laikam.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei.
Sacensību sākuma laiku nosaka atbildīgais organizātors un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums – 6 -8 stundas.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivas ( 2 dalībnieki vienā laivā). Dalībniekiem izmantot jebkādus motorus sacensību laikā ir aizliegts.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Katrā kārtā un triju kārtu kopsummā tiek noteikti individuālie uzvarētāji laivu ekipāžām. Uzvarētāja komanda tiek noteikta tikai triju kārtu kopvērtējumā.
Ekipāžu starpā katrā kārtā uzvar laivas ekipāža, kura uzrādījusi lielāko lomu. Vienāda svara gadījumā priekšroku iegūst ekipāža, kuras lomā ir mazāks zivju skaits. Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot katrā kārtā iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko visās kārtās iegūto vietu summa. Gadījumā, ja ekipāža kādā kārtā nav piedalījusies, tā saņem punktus, kuri atbilst pēdējai vietai +1 punkts.
Vienādas summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo noķerto zivju svaru.

6. Apbalvošana.
Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar ceļojušo kausu un čempionu medaļām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar attiecīgām medaļām.
Individuālajā vērtējumā laivu ekipāžas, kuras katrā kārtā izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar organizētāju piemiņas balvām.

PIEZĪME Komandām nepieciešams savlaicīgi un patstāvīgi parūpēties par nakstmītni vai pārnakšņošanu uz vietas (teltīs).
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
LMSF prezidijs