Latvijas 2008.gada čempionāts zemledus makšķerēšanā

 

Nolikums

Sacensību mērķis.
Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
Noteikt šīs sezonas Latvijas labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.
Veikt kandidātu atlasi Latvijas izlasei līdzdalībai 2009. gada pasaules čempionātā.

Vieta un laiks.
Latvijas čempionāta organizātors - Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija. Čempionāts notiek 3 posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtās. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir trīs stundas. Katra kārta notiek jaunos sektoros.
1. posms. 09.- 10. februāris. Preiļu raj. Eikšu ez., posma sacensību organizētājs MK "Pasaule"
2. posms. 01. - 02. martā Cēsu raj. Ungura ezerā, vai Talsu raj. ?
3. posms. 08. - 09. martā (atkarībā no ledus apstākļiem) Rīgas raj. Dūņezers, posma sacensību organizētājs SALMO

Pulcēšanās un reģistrācija sacensību vietā no 8.30 līdz plkst. 9.00
Izloze - 9:30
Starts - 10:30
Finišs – 13:30

Čempionāta galvenais tiesnesis Viesturs Rozentāls (republikas kategorija, Rīga), galvenā tiesneša vietniekus katrā posmā nozīmē klubs, kurš organizē attiecīgo posmu.
Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību vieta un laiks var tikt mainīti. Par to ne vēlāk, kā piecu dienu laikā pirms sacensību sākuma organizatori informē visus, kas pieteikušies.

Sacensību dalībnieki.

Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā startē 5 sportisti.
Komandas pārstāvis, treneris, pieci dalībnieki un viens rezervists, jāpiesaka LMSF sekretariātā pa telefonu 29-517507 vai ar e-mailu jstETAfishing.lv ne vēlāk kā 3 dienas pirms attiecīgā posma sacensību sākuma, vienlaicīgi iemaksājot dalības maksu. Par sportista maiņu jāpaziņo pirms attiecīgās kārtas izlozes sākuma. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, visā čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti. Komandas treneris arī var aizvietot kādu sportistu. Komandām, kuras vēlas startēt visos posmos, reizē ar dalībnieku pieteikumu, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms 1.kārtas sākuma jānomaksā dalības maksa par līdzdalību visos posmos 150 Ls apmērā, ko var iemaksāt arī bankas kontā. Saņēmējs LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, SEB Latvijas Unibanka. Par līdzdalību tikai vienā posmā dalības maksa ir 50 Ls. LMSF klubu komandas var pieteikt divas komandas, kuras maksā 50% no noteiktās dalības maksas.

Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Makšķerēšana sacensību rajonā, ieskaitot rezerves joslu, dienu pirms sacensībām nav atļauta, par to atbildīgs ir organizātors. Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienam no tiem jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50 cm no āliņģa, vienas komandas sportistiem jābūt vienādiem karodziņiem, uz kuriem būtu salasāms komandas nosaukums. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā.
Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa. Sacensību laikā atstāt jebkādus priekšmetus uz ledus drīkst tikai savas aizņemtās vietas tiešā tuvumā. Sacensību beigās sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.
Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

Uzvarētāju noteikšana.
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs sacensību posmos, vērtējot visu 6 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Ja kādā no kārtām sportists nepiedalās, viņš saņem punktus, atbilstoši vietai, kas seko pēc pēdējās.
Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot trīs posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros (vērtētas tiek visas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Protesti par konkrētās kārtas rezultātiem tiek pieņemti rakstiskā veidā pusstundu pēc visu rezultātu izlikšanas pie ziņojumu dēļa sacensību vietā, iemaksājot drošības naudu 20 Ls apjomā.

Uzvarētāju apbalvošana.
Labāko komandu apbalvo ar ceļojošo kausu, tās dalībniekus, ieskaitot rezervistu un pārstāvi - ar medaļām, otrās un trešās vietas ieguvēju komandas un to dalībniekus apbalvo ar medaļām. Uzvarētājs individuālajā vērtējumā kā arī uzvarētāja komanda iegūst Latvijas 2008. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā posmā tiek apbalvoti ar organizātoru dāvātām balvām, pirmo trīs vietu ieguvēji čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.

LMSF valde 16.01.2008.