Latvijas 2006.gada čempionāts zemledus makšķerēšanā

 

Nolikums

Sacensību mērķis.
Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.

Vieta un laiks.
Latvijas čempionāts notiek 3 posmos. Katrā no posmiem ir divas sacensību kārtās. Vienā dienā ir viena kārta, kurā makšķerēšanas ilgums ir trīs stundas. Katra kārta notiek jaunos sektoros.
1. posms 21.-22. janvārī Rīgas raj. Baltezerā, organizētājs MK "Pasaule" (pārcelts uz 4.5. februāri J.S.)
2. posms 04.-05. februārī Ungura ezerā Cēsu raj., atb. MK "Maver Sport Latvija" (pārcelts uz 4.-5 martu J.S.)
3. posms 19.-20. februārī Dūņezerā, atb. MK "Marlins" un "Milo Latvia"

Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 9.00 .
Čempionāta galvenais tiesnesis Valdis Holbergs, galvenā tiesneša vietniekus katrā posmā nozīmē klubs, kurš organizē attiecīgo posmu.
2. posma sacensības ir atklātas, tajās var piedalīties, piesakoties līdzdalībai tikai šajā posmā. Ņemot vērā ledus situāciju, sacensību vieta var tikt mainīta. Par to ne vēlāk, kā piecu dienu laikā pirms sacensību sākuma organizatori informē visus, kas pieteikušies.


Sacensību dalībnieki.
Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā startē 5 sportisti.
Komandas ( pārstāvis, treneris, pieci dalībnieki un viens rezervists, kā arī individuāli startējošie jaunieši) jāpiesaka LMSF sekretariātā pa telefonu 9-517507 vai ar e-mailu jst@NODZĒSfishing.lv vēlāk kā 7 dienas pirms attiecīgā posma sacensību sākuma, vienlaicīgi iemaksājot dalības maksu.
Par sportista maiņu jāpaziņo pirms attiecīgās kārtas izlozes sākuma. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, visā čempionāta gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti. Komandas treneris arī var aizvietot kādu sportistu.
Komandām, kuras nav nokārtojušas LMSF biedru naudu par 2006.gadu, reizē ar dalībnieku pieteikumu jānomaksā dalības maksa par līdzdalību visos posmos 30 Ls apmērā, ko var iemaksāt arī bankas kontā. Saņēmējs LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS Latvijas Unibanka. Par līdzdalību tikai vienā posmā dalības maksa ir 15 Ls. LMSF klubu komandas var pieteikt divas komandas, kuras atbrīvotas no dalības maksas.
Uzmanību, izmaiņas! Jaunieši sacenšas atsevišķā posmā, kura divas kārtas notiks 11. martā M. Baltezerā. Sacensības notiks tikai individuālajā vērtējumā. Jauniešiem jāpiesakās ne vēlāk kā 7 dienas pirms sacensību sākuma, no dalības naudas viņi ir atbrīvoti. Jauniešiem vērtējums notiks atsevišķi vecuma klasē līdz 14 gadiem(ieskaitot)un 15 līdz 18 gadiem (ieskaitot). Jauniešiem savs vecums ir jāpierāda ar kādu dokumentu.


Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.
Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienam no tiem jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50cm no āliņģa.
Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē.
Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra.
Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa.
Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!
Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.


Uzvarētāju noteikšana.
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs sacensību posmos, vērtējot 5 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko punktu skaitu (sliktākais no 6 kārtu rezultātiem netiek vērtēts) Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā.
Par nepiedalīšanos kādā no kārtām sportists saņem punktus, atbilstošus vietai, kas seko pēc pēdējās.
Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot trīs posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa sektoros (vērtētas tiek visas kārtas). Vienādu punktu skaita gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā.Uzvarētāju apbalvošana.
Labāko komandu apbalvo ar ceļojošo kausu, tās dalībniekus, ieskaitot rezervistus un pārstāvi - ar medaļām, otrās un trešās vietas ieguvēju komandas un to dalībniekus apbalvo ar medaļām.
Individuālajā vērtējumā uzvarētājs iegūst Latvijas 2005. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā.

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā posmā tiek apbalvoti ar organizātoru dāvātām balvām, pirmo trīs vietu ieguvēji čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.
Jauniešus katrā vecuma klasē apbalvo ar medaļām un piemiņas balvām.


Apstiprināts LMSF prezidija 05.11.2005. sēdē.