Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

2015.gada Noteikumi Nr.
Rīgā (prot. Nr. §)

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanas kārtību Latvijas Republikas ūdeņos.

2. Fiziska persona (turpmāk – persona), izmantojot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības Latvijas Republikas ūdeņos, ievēro arī Zvejniecības likuma 10.pantā noteikto.

3. Makšķerēt, vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām ir tiesības personai, kas zivju un vēžu, kā arī citu ūdens bezmugurkaulnieku (turpmāk – zivis un vēži) ieguves laikā var uzrādīt:

3.1. derīgu makšķerēšanas karti (izņemot šo noteikumu 4. punktā minētās personas), kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, vai arī var nosaukt vai uzrādīt elektroniski (internetā) iegādātas makšķerēšanas kartes numuru;
3.2. dokumentu, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet invalīdi vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecību;
3.3. vietās, kurās ieviesta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai licencētās zemūdens medības, – derīgu īpašu atļauju (licenci) vai arī var nosaukt vai uzrādīt elektroniski (internetā) iegādātas īpašas atļaujas (licences) numuru.

4. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem.

5. Makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdeņos nosaka šie noteikumi, kā arī attiecīgo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošie normatīvie akti.

6. Latvijas Republikas ūdeņos var noteikt no šiem noteikumiem atšķirīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu.

7. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību sacensību nolikumu sacensību organizētājs saskaņo ar vietējo pašvaldību, Valsts vides dienestu, bet īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

8. Personai makšķerējot, vēžojot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām, ir tiesības bez maksas izmantot tauvas joslu gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti 20 metru, gar privāto ūdeņu krastiem četru metru, gar pārējo ūdeņu krastiem 10 metru platumā.

II. Vispārējie ierobežojumi un prasības makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanā

II. Vispārējie ierobežojumi un prasības makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesību izmantošanā

9. Aizliegts atrasties ūdeņos vai to tiešā tuvumā:

9.1. ar zivju un vēžu ieguves rīkiem, ja to lietošana attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta, izņemot pārvietošanos ar laivu, ja minēto rīku lietošanas aizlieguma vietā tie laivā tiek novietoti un uzglabāti tādā stāvoklī, kas neļauj ar tiem uzreiz uzsākt zivju vai vēžu ieguvi;
9.2. ar to sugu zivīm, vēžiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, kuru ieguve attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta vai kuru daudzums vai svars pārsniedz šajos noteikumos vai licencētās makšķerēšanas nolikumos atļauto loma lielumu vai arī neatbilst pieļaujamam zivju, kā arī vēžu garumam.

10 Aizliegtas šādas darbības:

10.1. slēpt zivju un vēžu ieguves rīkus vai lomu;
10.2. piedāvāt tirgū, pārdot vai nodot citām personām iegūtās zivis vai vēžus labuma gūšanai;
10.3. pārvietot zivis un vēžus no vienas ūdenstilpes otrā, neievērojot Zvejniecības likuma 22. pantā noteiktās prasības;
10.4. aiztikt, bojāt vai lietot sev nepiederošus makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību, kā arī rūpnieciskās zvejas rīkus;
10.5. veidot mehāniskus šķēršļus upēs, kā arī kanālos un caurtecēs;
10.6. piesārņot ūdeņus un to piekrastes joslu, kā arī atstāt atkritumus piekrastes joslā, uz ledus vai ūdenī;
10.7. bojāt ūdeņos vai to piekrastē izvietotas informatīvas norādes vai zīmes;
10.8. enkurot laivas un veikt zivju un vēžu ieguvi no laivas apzīmētos kuģu ceļos.

11. Personai ir šādi pienākumi:

11.1. uzrādīt kontrolei šo noteikumu 3. punktā minētos dokumentus, kā arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību rīkus un lomu;
11.2. mēneša laikā nosūtīt valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – institūts) zivij vai vēzim piestiprināto numurēto zīmi ar zinātniski pētnieciskās iestādes nosaukumu vai abreviatūru, ja lomā ir iegūta pētījumu nolūkos iezīmēta zivs vai vēzis, kā arī sniegt informāciju par zivs vai vēžu sugu, garumu, svaru, iegūšanas rīku, vietu un laiku;
11.3. ziņot kontroles institūcijām par novērotajiem zivju un vēžu ieguves pārkāpumiem, kā arī par masveidīgas zivju bojāejas gadījumiem;
11.4. saudzīgi izturēties pret dabu, atstāt sakoptu vietu pēc makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību pabeigšanas;
11.5. zivju un vēžu ieguves laikā ievērot personas drošību.

III. Makšķerēšanas tiesību izmantošanas nosacījumi

III. Makšķerēšanas tiesību izmantošanas nosacījumi

12. Makšķerēšanā zivju ķeršanai izmanto rīkus, kas sastāv no makšķerauklas ar āķi vai makšķerkāta ar makšķerauklu un āķi.

13. Vienai personai vienlaikus atļauts izmantot divus makšķerēšanas rīkus iekšējos ūdeņos vai trīs makšķerēšanas rīkus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos, ja katram rīkam ir ne vairāk par trim jebkura veida āķiem (arī vairākžuburu), ievērojot, ka vairāk nekā vienu vairākžuburu āķi atļauts lietot tikai tad, ja tie ir brīvi (kustīgi) pievienoti pie vienas mākslīgās ēsmas vai mānekļa;

14.Ēsmas zivtiņu ieguvē ievēro šādas prasības:

14.1. ķeršanai atļauts lietot tīkliņu, kas nav lielāks par 1,5 x 1,5 metriem (tīkla linuma laukums līdz 2,25 kvadrātmetriem), ar linuma acīm, kas nav lielākas par 10 milimetriem;
14.2. ķeršana atļauta tikai tajā ūdenstilpē, kurā tās ēsmas zivtiņas lietos makšķerēšanai.

15. Makšķerēšanā aizliegts:

15.1. pielietot aizciršanas paņēmienu (cemmerēšana) zivs aizķeršanai ar āķi aiz citas ķermeņa daļas, nevis mutes;
15.2. izmantot dabisko ēsmu lašu Salmo salar, taimiņu Salmo trutta, alatu Thymallus thymallus un strauta foreļu Salmo trutta f. ķeršanai;
15.3. izmantot šo noteikumu 16. punktā minēto sugu zivis (izņemot asarus Perca fluviatilis), kā arī vēžus Astacus sp. un nēģu kāpurus (ņurņikus) Lampetra fluviatilis un Lampetra planeri kā ēsmu;
15.4. izmantot uztveramo āķi (gafu) zivju uztveršanai, izņemot makšķerēšanā no ledus;
15.5. atstāt ūdeņos brīvi peldošus makšķerēšanas rīkus (ūdas);
15.6. attālināties no makšķerēšanas rīkiem tālāk par 50 metriem.

16. Vienai personai lomā atļauts paturēt:

16.1. repšus Coregonus albula – 20 gabalus;
16.2. mencas Gadus morhua – 10;
16.3. akmeņplekstes Scophthalmus maximus, līņi Tinca tinca, sapali Squalius cephalus, vēdzeles Lota lota, vimbas Vimba vimba – piecas no katras sugas;
16.4. ālantus Leuciscus idus, līdakas Esox lucius, salates (meža vimbas) Aspius aspius, samus Silurus glanis, sīgas Coregonus sp., zandartus Stizostedion lucioperca, zušus Anguilla anguilla – trīs no katras sugas;
16.5. alatas Thymallus thymallus, strauta foreles Salmo trutta f. – vienu no katras sugas;
16.6.. taimiņus Salmo trutta, lašus Salmo salar, kas noķerti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, kā arī Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, – vienu no katras sugas;
16.7. asarus Perca fluviatilis, kas noķerti:
16.7.1. iekšējos ūdeņos, – piecus kilogramus;
16.7.2. Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča ūdeņos, – 10 kilogramu;
16.8. plekstes Platichthis flesus, salakas Osmerus eperlanus – 10 kilogramu no katras sugas;
16.9. pārējo sugu zivis – bez skaita un svara ierobežojuma;
16.10. trīsuļodu kāpurus Chironomidae un sānpeldes Amphipoda – 100 gramu.

17. Lomā atļauts paturēt zivis, sākot ar šādu pieļaujamo garumu:

17.1. samam Silurus glanis – 70 centimetru;
17.2. lasim Salmo salar – 60 centimetru;
17.3. līdakai Esox lucius, taimiņam Salmo trutta un zutim Anguilla anguilla – 50 centimetru;
17.4. salatei (meža vimbai) Aspius aspius un zandartam Stizostedion lucioperca – 45 centimetru;
17.5.vēdzelei Lota lota – 40 centimetru;
17.6. strauta forelei Salmo trutta f., mencai Gadus morhua – 35 centimetri;
17.7. akmeņplekstei Scophthalmus maximus, alatai Thymallus thymallus, ālantam Leuciscus idus, sapalam Squalius cephalus, sīgai Coregonus sp. un vimbai Vimba vimba (izņemot vimbu, kura noķerta Daugavā virzienā no Rīgas HES augšup pret straumi un kuras pieļaujamais garums nav noteikts) – 30 centimetru;
17.8. līnim Tinca tinca – 25 centimetri;
17.9. asarim Perca fluviatilis, kas noķerts Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos, – 19 centimetru.
17.10. repsim Coregonus albula – 16 centimetri

18. Visu sugu zivju garumu nosaka, mērot attālumu no purna gala līdz astes spuras galam.

19. Katra persona savas noķertās zivis uzglabā atsevišķi, izņemot gadījumos, kad vairāku personu kopējais loms nepārsniedz vienai personai atļauto loma lielumu.

20. Noķerto zivi, ko nav atļauts paturēt lomā, saudzīgi uztver, atbrīvo no āķa un nekavējoties atlaiž. Ja no zivs āķi nevar saudzīgi izņemt, to atstāj, auklu nogriež un zivi atlaiž.

21. Lomā paturamās zivis nogalina:

21.1. makšķerējot neaizsalušos ūdeņos – uzreiz pēc zivju noķeršanas, izņemot dzīvas zivis, kuras drīkst uzglabāt ūdens vidē un peldus stāvoklī, bet tās nedrīkst būt piesietas vai aizāķētas. Šādas zivis nogalina uzreiz pēc makšķerēšanas beigām;
21.2. makšķerējot aizsalušos ūdeņos – uzreiz pēc makšķerēšanas beigām un zivis pēc makšķerēšanas pabeigšanas aizliegts atstāt uz ledus.

22. Noķertās zivis līdz to ieguves beigām aizliegts sadalīt vai citādā veidā mainīt to veselumu, izņemot to zivju ķidāšanu, kurām nav noteikts loma svara ierobežojums. Zivju ieguves laikā nav atļauta asaru, plekstu un salaku ķidāšana.

23. Lomā aizliegts paturēt:

23.1. nēģus Lampetra fluviatilis un Lampetra planeri – visu gadu;
23.2. lašus Salmo salar un taimiņus Salmo trutta:
23.2.1. iekšējos ūdeņos visu gadu, izņemot Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā;
23.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos no 1.oktobra līdz 15. novembrim, izņemot Rīgas jūras līča ūdeņu teritorijā no Vecāķiem līdz Vaivariem, kura atrodas starp perpendikuliem, kas vilkti no krasta punktu koordinātām 57° 05' 10'' N, 24° 07' 03'' O un 56° 57' 70'' N, 23° 40' 40'' O, līdz 20 metru dziļumam;
23.3. alatas Thymallus thymallus – no 1. februāra līdz 30. aprīlim;
23.4. līdakas Esox lucius – no 1. marta līdz 30. aprīlim;
23.5. salates (meža vimbas) Aspius aspius – no 1. marta līdz 15. maijam;
23.6. zandartus Stizostedion lucioperca – no 16. aprīļa līdz 31. maijam;
23.7. akmeņplekstes Scophthalmus maximus – no 1. jūnija līdz 31. jūlijam;
23.8. strauta foreles Salmo trutta f. – no 1. septembra līdz 30.novembrim;
23.9. sīgas Coregonus sp. un repšus Coregonus albula – no 1.oktobra līdz 30.novembrim.

24. No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana:

24.1. no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visās ūdenstilpēs, izņemot makšķerēšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos;
24.2. kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus ar upēm, ezerus un upes ar Baltijas jūru vai ar Rīgas jūras līci, kā arī ezerus savstarpēji.

25. No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts makšķerēt, izmantojot zivtiņu kā ēsmu visās ūdenstilpēs, izņemot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos.

26. Visu gadu aizliegta jebkura veida zivju ieguve:

26.1. jūrā ietekošo upju un kanālu grīvas rajonā:

26.1.1. jūras piekrastes ūdeņos Ventas grīvas rajonā – 2000 metru rādiusā no ietekas (izņemot makšķerēšana no jūras krasta tālāk par 100 metriem no ietekas), Daugavas, Salacas, Gaujas un Lielupes grīvas rajonā – 1000 metru rādiusā no ietekas, pārējo upju un kanālu ietekas rajonā – 200 metru rādiusā no ietekas, izņemot makšķerēšana no moliem jūras pusē vietās, kas ir atļautas publiskai pieejai;
26.1.2. 200 metru posmā virzienā augšup pret straumi no līnijas, kas savieno upju un kanālu pretējo krastu vistālāk jūrā izvirzītos punktus, bet vietās, kur upju un kanālu grīvas rajonā ir izbūvēti moli, – iekšpusē starp moliem visā to garumā;

26.2. 100 metru posmā lejup pa straumi no aizsprostiem, slūžām, ūdenskritumiem un citām cilvēka darbības rezultātā radītām gultni aizsprostojošām ietaisēm;
26.3. no tiltiem un zem tiltu konstrukcijām;
26.4. ne tuvāk kā 50 metru attālumā no noteiktā kārtībā apzīmētiem rūpnieciskās zvejas rīkiem, zivkopības sprostiem un zivju ceļu konstrukcijām.

27. Makšķerēšanas papildu aizlieguma periodi konkrētos ūdeņos ir norādīti šo noteikumu 1. pielikumā.

IV. Vēžošanas tiesību izmantošanas nosacījumi

V. Zemūdens medību tiesību izmantošanas nosacījumi

VI. Personu atbildība par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

Makšķerēšanas papildu aizlieguma periodi vairākās ūdenstilpēs

Makšķerēšanas papildu aizlieguma periodi vairākās ūdenstilpēs

1. Aiviekstē

1.1. No Aiviekstes HES aizsprosta 500 metru posmā lejup pa straumi visu gadu

1.2. No Vesetas (jaunās gultnes) grīvas augšup pret straumi līdz Aiviekstes HES aizsprostam no 16. marta līdz 31. maijam

2. Akaviņā visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

3. Alūksnē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

4. Aronā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

5. Bērzaunē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

6. Buļļupē Visā garumā no 1.maija līdz 31.maijam

7. Daugavā

7.1. No Rīgas HES aizsprosta 700 metru posmā lejup pa straumi visu gadu

7.2. No Ķeguma HES aizsprosta 1000 metru posmā lejup pa straumi visu gadu

7.3. No Pļaviņu HES aizsprosta 1000 metru posmā lejup pa straumi visu gadu

7.4. No moliem un no tās ietekas Rīgas jūras līcī 6,5 kilometru posmā augšup pret straumi līdz augstsprieguma pārvadam Rīgas pilsētas teritorijā no 1.maija līdz 31.maijam

7.5. Loču kanālā visā garumā no 1.maija līdz 31.maijam

7.6. Sarkandaugavā visā garumā no 1.maija līdz 31.maijam

8. Ievednē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

9. Kujā Augšup pret straumi no tilta uz Cesvaines–Gulbenes autoceļa no 1.oktobra līdz 30.novembrim

10. Lubāna ezerā

10.1. 100 metru ezerā no Aiviekstes slūžām no 16.marta līdz 15.maijam

10.2. Ziemeļu dambim piegulošajā daļā 1400 metru posmā gar krastu un ezerā 600 metru posmā no krasta (no Rēzeknes upes grīvas līdz dambja pagriezienam) no 1.oktobra līdz 30.aprīlim

11. Lielajā Juglā Augšup pa straumi līdz Ropažu HES aizsprostam no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

12. Līčupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

13. Mazajā Juglā Augšup pa straumi līdz Dobelnieku HES aizsprostam no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

14. Mergupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

15. Nāružā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

16. Rēzeknes upē No grīvas (pie Lubāna ezera) augšup pret straumi līdz tiltam pie apdzīvotās vietas "Žogoti" no 1.oktobra līdz 30.aprīlim, izņemot makšķerēšanu no krasta un no ledus

17. Sumuldā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

18. Taukātnē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

19. Talejā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

20. Vedzē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

21. Vesetā Lejup no tilta pie Lejaskroga Vietalvā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

22. Virgulicā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

Gaujas baseina ūdenstilpes

23. Aģē No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz Aģes HES aizsprostam no 1.oktobra līdz 30.novembrim

24. Amatā No ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves aizsprostam Kārļos no 1.oktobra līdz 30.novembrim

25. Azandā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

26. Braslā

26.1. No Braslas HES aizsprosta 1000 metru posmā lejup pa straumi visu gadu

26.2. No ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam no 1.oktobra līdz 30.novembrim

27. Gaujā No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz šosejas tiltam Strenčos no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

28. Glāžupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

29. Īģē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

30. Inčupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

31. Jaunupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim

32. Korģē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

33. Kumadā No ietekas Amatā augšup pret straumi līdz Vidzemes (Pleskavas) šosejai no 1.oktobra līdz 31.decembrim

34. Ķirelē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

35. Ķīšupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

36. Lenčupē No ietekas Gaujā līdz Kalna dzirnavu aizsprostam no 1.oktobra līdz 31.decembrim

37. Lojā No ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Katrīndzirnavu HES aizsprostam no 1.oktobra līdz 31.decembrim

38. Liepupē No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz Tallinas šosejai no 1.oktobra līdz 30.novembrim

39. Līgatnē No ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Šķēpeļu dzirnavu aizsprostam no 1.oktobra līdz 31.decembrim

40. Noriņā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

41. Melnupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

42. Piģelē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

43. Pēterupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim

44. Raunā No ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz dzirnavu aizsprostam Raunā no 1.oktobra līdz 31.decembrim

45. Raunī No ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vidzemes (Pleskavas) šosejai no 1.oktobra līdz 31.decembrim

46. Rauzā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

47. Ramatā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

48. Salacā Visā garumā visu gadu

49. Strīķupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim

50. Svētupē No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam pie Krūzmaņu mājām (autoceļš uz Ērgļu purvu)

no 1.oktobra līdz 31.decembrim

51. Šepkā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

52. Vaivē No ietekas Raunā augšup pret straumi līdz Vaives dzirnavu aizsprostam no 1.oktobra līdz 31.decembrim

53. Vecpalsā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

54. Vilaunē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

55. Vitrupē No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam Ķirbižos no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu:

56. Vizlā No ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz Vizlas HES aizsprostam no 1.oktobra līdz 30.novembrim

57. Zaķupītē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

Lielupes baseina ūdenstilpēs

58. Lielupē No Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām

no 1.aprīļa līdz 31.maijam

59. Mēmelē No grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā no 1.aprīļa līdz 31.maijam

60. Mūsā No grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa no 1.aprīļa līdz 31.maijam

61. Slocenē (Pulkainē) Starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru no 1.aprīļa līdz 31.maijam

62. Vecslocenē un Slocenē Starp Slokas ezeru un Lielupi no 1.aprīļa līdz 31.maijam

Ventas baseina ūdenstilpēs

63. Abavā No ietekas Ventā augšup pret straumi līdz Abavas rumbai no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

64. Durbē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

65. Ciecerē No ietekas Ventā augšup pret straumi līdz Pakuļu ūdenskrātuves aizsprostam no 1.oktobra līdz 30.novembrim

66. Mērsraga kanālā Visā garumā visu gadu

67. Ēdā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

68. Dzeldā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

69. Irbē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

70. Kojā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

71. Lāčupītē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

72. Lētīžā Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

73. Melnsilupē (Mellsilsupē) Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

74. Mellupītē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

75. Ostupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

76. Pilsupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

77. Raķupē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

78. Rindā Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

79. Rīvā No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam Rīvas ciemā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

80. Rojā No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz Lubes dzirnavu aizsprostam no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

81. Sakā Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

82. Stendē Visā garumā no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

83. Šķēdē Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

84. Šķērvelī Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

85. Tebrā Līdz aizsprostam Aizputē no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

86. Užavā No ietekas jūrā augšup pret straumi līdz tiltam Tērandē no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

87. Valgalē No ietekas Abavā augšup pret straumi līdz tiltam Valgales ciemā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

88.Ventā

88.1. No Ventas rumbas Kuldīgā 500 metru posmā lejup pa straumi un 200 metru posmā augšup pret straumi

visu gadu

88.2. No tilta pie Zlēkām augšup pret straumi līdz Latvijas–Lietuvas robežai no 1.oktobra līdz 31.decembrim, izņemot makšķerēšanu ar dabisko ēsmu

89. Virbupē (Kāronē) Visā garumā no 1.oktobra līdz 30.novembrim

VII. Noslēguma jautājumi

X. Noslēguma jautājumi

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203 (4189).nr.;..…….12.04.2011. noteikumiem Nr.290.).

49. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada ........

Zemkopības ministrs J. Dūklavs